Wednesday, September 24, 2008

Pantol


[Santol (Sandoricum koetjape, syn. S. indicum and S. nervosum)]


How to eat santol
Cooking with santol

3 comments:

Anonymous said...

I so miss this fruit.

Jerry said...

Kai,

Lasi ka agi, manililol ak ed ayay balon blog mo. No malukun angan ko mananak ya tampul ta say labalabay ko specially no amay anapseng ni daiset. Nen ogaw ak ni, no agda ak naanap nen baek wadman nak ed tagey na pantol ya singa bakes. LOL :>)

Kai said...

Hahaha, natan kasi makapangan ki ni? Sisiak, nanengneng ko labat unsasakit lay ngipen ko, agko la nayarin ketketen, angga labat ed bokel a mulmolen.